Даваа, 2018-11-12, 12:53 PM
Welcome Зочин | RSS
Ангилал
Харилцах булан
200
Бид 1 сургуулийнхан
Хэрэглэгчийн булан
Сайтаас хайх
Цаг агаар

Жаргалантын сургууль

Хичээл

Нүүр хуудас » Хичээл » Биологи » Намтар

Жан Батист Ламарк (1744-1829)

ÆÀÍ БÀÒÈÑÒ ËÀÌÀÐÊ (1744-1829)


ÁÈÎËÎÃÈ ãýäýã íýð òîìú¸îã àíõ øèíæëýõ óõààíä îðóóëñàн,

Ãðàäàöè áóþó ºñºëòèéí çàð÷ìûã áîëîâðóóëñàí.

          Ôðàíöûí èõ óðãàìàë ñóäëàà÷ ýðäýìòýí.

Áàéãàëèéí ò¿¿õèéí ñýýð íóðóóã¿é àìüòàí ñóäëàë, óðãàìàë ñóäëàë ãèäðîãåîëîãèéí çýðýã îëîí ñàëáàðò ¿ð á¿òýýëòýé àæèëëàæ áàéñàí Лàìàðê øèì åðòºíöèéí àíõíû íýãäìýë îíîëûã áîëîâñðóóëñàí.

1793 îíä "Ôðàíöûí óðãàìàë íýðòýé ãóðâàí áîòü á¿òýýë ãàðãàñàí áºãººä ýíý á¿òýýëýýðýý 1783 îíä Ïàðèñûí ØÓÀ-èéí ãèø¿¿í áîëæýý. 1809 îíä  ‘’Àìüòàí ñóäëàëûí ôèîëîñôè ãýäýã àëäàðò á¿òýýëýý íèéòë¿¿ëæ óã á¿òýýëäýý àìüä áèåñ ýíãèéí äîîä õýëáýðýýñ íàðèéí äýýä  õýëáýðò äýâøèí õºãæèõ çàð÷ìûã áîëîâñðóóëñàí. Ëàìàðê á¿õ àìüòäûí ìîðôëîãè, ôèçèîëîãèéí îíöëîã øèíæèéã íü õàðãàëçàí 14 àíãèä áàãòààñàí 6øàòàíä õóâààñàí. ¯¿íèéãýý "Ãðàäàöè-ªñºëòèéí çàð÷èì ãýæ íýðëýñýí.Source: http://Биологийн багш С.Тамир-аас
Ангилал: Намтар | Хичээл нэмсэн: london (2012-01-19) E
Үзсэн: 1828 | Сэтгэгдэл: 2 | Үнэлгээ: 5.0/1
Нийт сэтгэгдэл: 21 2 »
avatar
1 Xopboo • 7:13 PM, 2012-01-19
tongue
1-1 2-2
avatar