Даваа, 2018-11-12, 11:39 AM
Welcome Зочин | RSS
Ангилал
Харилцах булан
200
Бид 1 сургуулийнхан
Хэрэглэгчийн булан
Сайтаас хайх
Цаг агаар

Жаргалантын сургууль

Хичээл

Нүүр хуудас » Хичээл » Биологи » Намтар

Николай Иванович Вавилов (1887-1943)

Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Âàâèëîâ (1887-1943)


Ãåíåòèê, óðãàìàë ¿ðæ¿¿ëýã, ñåëåêöè  ãàçàð ç¿éí  ñàëáàðóóäûí õºãæèëä  õºãæèëä òîäîðõîé õóâü íýìýð  îðóóëñàí ýðäýìòýí.

          Í.È.Âàâëîâ Îðîñûí íýðò áèîëîãè÷. Òýð óðãàìëûí ¿ðæ¿¿ëýã

Ñåëåêöè, ãàçàð ç¿éí ñàëáàðóóäûí õºãæèëä òîäîðõîé  õóâü íýìýð îðóóëñàí. Äýëõèéí òàðèìàë óðãàìëûí öóãëóóëãà õèéõ îëîí óäààãèéí ýêñïåäèöè çîõèîí  áàéãóóëæ  òýäãýýðèéí ¿ð ä¿íä òóëãóóðëàí  äýëõèé äýýð òàðèìàë óðãàìëûí 8 ýõ íóòàã áàéäãèéã òîãòîîñíû 5 íü  áºìáºðöãèéí ç¿¿í õàãàñò, 2 íü áàðóóí õàãàñò áàéæýý. 

Òýðýýð 1920 îíä òîìú¸îëîãäñîí óãñàà íýãòýé òºðë¿¿ä áà ç¿éë¿¿äýä èæèë òºñòýé óäàìøäàã øèíæ¿¿ä çýðýãöýí èëýðäýã ãýñýí îíîë þì. ¯¿íèéã "Èæèë øèíæ¿¿äèéí çýðýãöýí óäàìøèõ  çàð÷èì ãýæ äýëõèé äàõèíàà õ¿ëýýí çºâøººð÷ýý. Äýëõèé äýýð òàðèìàë óðãàìàë àíõëàí áèé áîëñîí íàéìàí ãîëîìò íóòàã áàéãààã òîãòîîñîí.

1.     Ç¿¿í Àçè

2.     Ýíýòõýã

3.     Äóíäàä àçè

4.     ªìíºä àçè

5.     Ãàçàð äóíäûí òýíãèñ

6.     Àáèññèíè

7.     Òºâ Àìåðèê

8.     ªìíºä ÀìåðèêSource: http://Биологийн багш С.Тамир-аас
Ангилал: Намтар | Хичээл нэмсэн: london (2012-01-19) E
Үзсэн: 5017 | Сэтгэгдэл: 1 | Үнэлгээ: 4.0/2
Нийт сэтгэгдэл: 1
avatar
1 Xopboo • 7:11 PM, 2012-01-19
[b]GOOD POST
avatar