Даваа, 2018-11-12, 11:40 AM
Welcome Зочин | RSS
Ангилал
Харилцах булан
200
Бид 1 сургуулийнхан
Хэрэглэгчийн булан
Сайтаас хайх
Цаг агаар

Жаргалантын сургууль

Хичээл

Нүүр хуудас » Хичээл » Биологи » Намтар

Климент Аркадьевич Тимирязев (1843-1920)

Êëèìåíò Àðêàäüåâè÷ Òèìèðÿçåâ (1843-1920)

 

Óðãàìëûí ôèçèîëîãèéí øèíæëýõ óõààíûã ¿íäýñëýã÷, Óðãàìëûí õîîëëîõ ¿çýãäýë áîëîõ"Ôîòîñèíòåç èéí ¿çýãäëèéã  íýýñýí  ýðäýìòýí.

Áàéãàëèéí àëäàðò øèíæýý÷, óðãàìëûí ôèçîëîãèéí øèíæëýõóõààíûã ¿íäýñëýã÷äèéí íýã Ê.À.Òèìèðÿçåâ ÎðîñûíÏåòåðáóðã 1843 îíä õîòîä òºðñºí. Ê.À.Òèìèðÿçåâ á¿ð áàãààñàà àíãëè, ôðàíö õýëèéã ÷ºëººòýé ýçýìøæýý.̺í áàéãàëèéí øèíæëýëèéã ñîíèðõîã÷ àõûíõàà äýìæëýãòýéãýýð  ôèçèê, õèìèéí òóðøëàãà õèéõ àíõíû ìýäëýã îëæ àâñàí áàéíà.

Ê.À.Òèìèðÿçåâ 1891 îíä Ïåòåðáóðãèéí Èõ Ñóðãóóëüä ýëñýí ñóðàëöæýý. Ãýâ÷ õóâüñãàëò àðä÷èëñàí ¿çýëòýéí óëìààñ æèëèéí äàðàà ñóðãóóëèàñàà õººãäñºí áàéíà. Ãýõäýý òý𠺺ðèéí ìóðàõ õ¿ñýë  ýðìýëçëýý îðõèëã¿é äàðàà æèë íü ñîíñîã÷îîð ñóðàëöàí  Ïåòåðáóðãèéí Èõ ñóðãóóëèà àëòàí ìåäàëüòàé òºãñæýý. Ê.À.Òèìèðÿçåâ óðãàìëûí ôèçèîëîãèéí ÷èãëýëýýð ºðãºí öàð õ¿ðýýòýé ñóäàëãàà ÿâóóëñàí ýðäýìòýí þì.

ßëàíãóÿà íîãîîí óðãàìëûí ãýðýë íèéëýãæëèéí  àñóóäëààð îëîí íýýëò õèéí øèíæëýõ óõààíû õºãæèëä ¿íýòýé õóâü íýìýð îðóóëæýý.
Source: http://Биологийн багш С.Тамир-аас
Ангилал: Намтар | Хичээл нэмсэн: london (2012-01-20) E
Үзсэн: 718 | Үнэлгээ: 0.0/0
Нийт сэтгэгдэл: 0
avatar