Даваа, 2018-11-12, 12:33 PM
Welcome Зочин | RSS
Ангилал
Харилцах булан
200
Бид 1 сургуулийнхан
Хэрэглэгчийн булан
Сайтаас хайх
Цаг агаар

Жаргалантын сургууль

Хичээл

Нүүр хуудас » Хичээл » Биологи » Намтар

Карл Линней (1707-1778)

ÊÀÐË ËÈÍÍÅÉ (1707-1778)


 Àíõíû çîõèîìîë àíãèëëûг  ñèñòåòèéã áîëîâñðóóëæ,

 òºðºë ç¿éëèéí õîñ Ëàòèí íýðøëèéã  áèé áîëãîñîí.

                Àíãèëàë ç¿éí øèíæëýõ óõààíû õºãæèëä èõýýõýí õóâü íýìýð îðóóëñàí õ¿í áîë Øâåä óëñûí íýðò ýðäýìòýí  ýíý ýðäýìòýí 8000 ãàðóé ç¿éë óðãàìàë,4000ãàðóé ç¿éë áè÷ýãëýëèéã ¿éëäýí, áèîëîãèéí ç¿éëèéã áè÷èãëýõ æóðàì, íýãäñýí íýð òîìú¸îã øèíæëýõ óõààíä àíõ ¿íäýñëýæýý.

             Ëèííåé àíõ óäàà àíãèëàë ç¿éí øèíæëýõ óõààíä ¿íäñýí íýðøèë (àíãè, áàã, îâîã,òºðºë, ç¿éë)-èéã õýðýãëýí õîñ ëàòèí  íýðýýð íýðëýõ çàð÷ìûã áîëîâðóóëñàí. 

              Ò¿¿íèé ¿íäñýí á¿òýýë íü”Óðãàìàë ñóäëàëûí ôèîëîñîôè” (1735), "Óðãàìëûí ç¿éë¿¿ä” (1753),”Áàéãàëèéí àíãèëàë” (1755), "Áàéãàëèéí á¿ðäýëç¿é” þì. Ê.Ëèííåé àìüòäûã õºõòºí, øóâóó, ìºëõºã÷, çàãàñ, øàâüæ, õîðõîé ãýñýí 6 àíãèä õóâààñàí. Ëèííåéí áèîëîãèéí ñàëáàðò îðóóëñàí íýã òîì õóâü íýìýð íü ç¿éëèéí òóõàé îéëãîëò þì.


Ангилал: Намтар | Хичээл нэмсэн: london (2012-01-18) E
Үзсэн: 1620 | Сэтгэгдэл: 1 | Үнэлгээ: 5.0/1
Нийт сэтгэгдэл: 1
avatar
1 Xopboo • 1:20 AM, 2012-01-19
Зүйл гэж юү вэ?
avatar