Даваа, 2018-11-12, 12:39 PM
Welcome Зочин | RSS
Ангилал
Харилцах булан
200
Бид 1 сургуулийнхан
Хэрэглэгчийн булан
Сайтаас хайх
Цаг агаар

Жаргалантын сургууль

Хичээл

Нүүр хуудас » Хичээл » Биологи » Намтар

Грегор Иоганн Мендель (1822-1884)

ÃÐÅÃÎÐ ÈÎÃÀÍÍ  ÌÅÍÄÅËÜ (1822-1884)


Îð÷èí ¿åèéí гåíåòèêèéí øèíæëýõ óõààíû ¿íäñèéã òàâüñàí.

×åõ, ëàì õ¿í áàéñàí áºãººä àìüä  áèåòèéí óäàìøèë õóâüñëûí ¿çýãäëèéã ñîíèðõîí ñóäàëæ 7õ35-èéí º÷¿¿õýí òàëáàéä áóóðöàã ýðëèéçæ¿¿ëýí òóðøààä 1865 îíä  ãåíåòèêèéí óõààíû ¿íäýñ áîëñîí îðãàíèçìóóäûí óäàìøèë, õóâüñëûí òóõàé õóóóëèà òîìú¸îëæýý.

Òóðøëàãûíõàà ä¿íä îðãàíèçìûí øèíæ òýìäãèéã  òîäîðõîéëäîã áà óäìààñ óäàìä  äàìæóóëàí òýýäýã òóñãàé áèåò, º÷¿¿õýí ¿¿ñã¿¿ð ýñèéí äîòîð áàéäàã ãýñýí îíîëûã òýð äýâø¿¿ëýâ. Ýíý ¿¿ñãýâýð áèåèéã Ã.È.Ìåíäåëü  ººðºº õ¿÷èí ç¿éë ãýñýí áîëîâ÷ ñ¿¿ëäýý ýíý íü "ÃÅÍ ãýæ íýðëýãäýõ áîëæýý.

Ã.Ìåíäåëü øàð áà íîãîîí ¿ðòýé áóóðöãèéã ýðëèéçæ¿¿ëýõýä ýõíèé ýðëèéç áóóðöàãíû ¿ð á¿ãä øàð ºíãºòýé áàéñàí òóë áóóðöãèéí øàð ºíãèéã  ãåíèéã äàâàìãàéëàã÷, íîãîîíûã ÿëàãäàã÷ ãýæ ¿çæýý.

Ã.Ìåíäåëü èéì øàð ¿ðòýé ýðëèéç áóóðöãèéã áèå áèåòýé íü ýâöýëä¿¿ëýõýä  íîãîîí ¿ð  ýðãýæ èëýðñýí òºäèéã¿é çààâàë 1\3 õàðüöààòàé èëýð÷ýý. ̺í íýã øèíæýýð áèø 2áà ò¿¿íýýñ äýýø øèíæòýé óðãàìëûã  ýðëèéçæ¿¿ëáýë ãåí¿¿ä íü óäàì õîé÷äîî áèå áèåñ õàìààðàõã¿éãýýð õàâüòàë ¿¿ñãýí óäàìøäàã ãýäãèéã òàéëáàðëàñàí áàéäàã.Source: http://Биологийн багш С.Тамир-аас
Ангилал: Намтар | Хичээл нэмсэн: london (2012-01-18) E
Үзсэн: 2028 | Сэтгэгдэл: 4 | Tags: London | Үнэлгээ: 5.0/1
Нийт сэтгэгдэл: 41 2 3 4 »
avatar
1 Xopboo • 1:17 AM, 2012-01-19
tongue Гоё гоё
1-1 2-2 3-3 4-4
avatar